Afeef.se

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

I samband med den nya dataskyddsförordningen så vill vi informera dig på enklast sätt vad detta innebär för dig som kund.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Afeef hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vad registreras? 

Ditt namn, adress, mailadress, mobilnummer, IP-nummer. Betalkortsuppgifter hanteras via de betalplattformar vi använder oss av och är krypterade.
Vi registrerar även dina köp och samtliga uppgifter finns hos vår webbutiks leverantör; Quickbutik. AB.

Varför registerar vi respektive kundinformation?

1. För att administrera ditt köp eller retur.
2. För att erbjuda kundservice på bästa vis.
3. För att utföra bokföring på följande ordrar under månaden/årets gång enligt skatterättsliga lagar.
4. För marknadsföring av nya produkter, uppdateringar.

5. För att ge dig en bra och enkel kundupplevelse på Afeef.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Du kan när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare reklam via afeef.se, kundtjänst eller via de utskick du får.

Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst på den adress som anges nedan. 

Om du anser att de personuppgifter som Afeef har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du antingen via ginatricot.com eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter (t ex bokföringslagen). Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. När Afeef har sådan rätt enligt lag, behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. 

Du har även rätt att begära att den behandling vi gör begränsas. Det kan till exempel vara att vi begränsar användningen för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Eller att vi beslutar att vi inte längre kommer behålla dina uppgifter för de ändamål vi fastställts men du vill att vi lagrar dina personuppgifter för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det innebär i så fall att vi inte kan radera dina uppgifter förrän du säger att vi kan göra det.

Du kan även invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. 

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter för distribution av erbjudanden. I de länder där det är möjligt kan dina personuppgifter även lämnas ut till tredje part i syfte att uppdatera namn och adress via folkbokföring eller andra publika register. 


HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
Afeef vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Samtliga transaktioner som görs genom hemsidan där dina personuppgifter används krypteras med hjälp av SSL (Secure Socket Layer).